اخبار
بازدید هیئت نظارت از دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر اردیبهشت 97

بازدید هیئت نظارت از دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر اردیبهشت 97

بازدید هیئت نظارت از دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر اردیبهشت 97
بازدید هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان از دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نورمرکزپلدختر : بازرسان هیئت نظارت و ارزیابی دانشگاه لرستان از دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر بازدید بعمل آوردند . در این بازدید بازرسان از بخشها و قسمتهای مختلف آموزشی  ، اداری ، فرهنگی ،و سایت ها ، کتابخانه و آزمایشگاهها و دیگرقسمت ها بازدید بعمل آورده  و پس از    پرس جو از ریاست مرکز و مدیران مربوطه در جریان انجام امور قرار گرفته و در پایان از روند مطلوب انجام کارها در این مرکزابراز رضایت کردند.