اخبار
بازدیداز امتحانات پایان ترم مرکزپلدختر توسط بازرسین استانی

بازدیداز امتحانات پایان ترم مرکزپلدختر توسط بازرسین استانی

بازدیداز امتحانات پایان ترم مرکزپلدختر توسط بازرسین استانی
بازدید بازرسین استانی از امتحانات پایان ترم حوزه امتحانی مرکز پلدختردرنیمسال دوم 97-96
به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر  :   امروز سه شنبه  مورخ  29-3- 97بازرسان ستاد امتحانات استان از حوزه امتحانی پایان ترم این دانشگاه بازدید بعمل آوردند . دراین بازدید که توسط آقایان مظفری و مهندس سهیل نژاد  انجام پذیرفت از نحوه برگزاری امتحانات  پایان ترم دراین مرکز ابراز رضایت نمودند.