كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
photo_2018-02-07_15-35-04.jpg

دانشگاه پیام نوراستان لرستان درسال 1385 شروع به کارکردودرحال حاضرباجمعیتی بالغ بر 30000 دانشجوکه 95% آنان بومی استان هستند
در  75  رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در 8 بخش الهیات وعلوم  اسلامی،روانشناسی و علوم تربیتی ، زبان وادبیات،
فنی ومهندسی،  علوم پایه،علوم اجتماعی واقتصاد،   علوم کشاورزی و منابع طبیعی، و هنر و معماری با  بهره گیری از 122 عضوهیات علمی
تمام وقت و بیش از 1100 مدرس
مدعودر5مرکز( خرم آباد، الیگودرز، سلسله، بروجرد وپلدختر ) و 4 واحد  ( نورآباددلفان،  کوهدشت، ازنا،دورود )
مشغول تربیت فرزانه ترین فرزندان این مرزو بوم می باشد.