كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
ِبذ
رئیس دانشگاه پیام نور لرستان:                 دکتر منوچهر ططری

شماره تماس :                                                33351135 -066

نمابر :                                                             33350145- 066

ایمیل :                                                       manochehr61@yahoo.com


سامانه پیامکی رئیس دانشگاه:                       3000497104