كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/7/4 سه‌شنبه
                                                                                  معرفی سرپرست دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر
نام و نام خانوادگی : مصطفی قدم پور
تحصیلات : کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی : ریاضی
تلفن ثابت : 06632223900  - 06632223400
دورنگار : 32223400
 ایمیل :m.ghadam
pour@gmail .com
سوابق کاری :
عضو هیات علمی گروه علوم پایه مرکز پلدختر از تاریخ 86/10/4  تاکنون
مدیر گروه علوم پایه مرکز پلدختر از تاریخ 86/10/4 تاکنون
سرپرست مرکز پلدختر از تاریخ 1393/7/2 تاکنون

سوابق پژوهشی :
دومقاله علمی پژوهشی
یک جلدکتاب با موضوع جبر خطی
6 مقاله در کنفرانس ها و همایش های بین المللی