كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/7/15 شنبه
                                                                                          برنامه ملاقات با ریاست دانشگاه :
 
                                                                                  قابل توجه اساتید - کارکنان و دانشجویان  گرامی 
                                                                                         روزهای ملاقات  :  شنبه و دوشنبه 
                                                                                              ساعات ملاقات :  14- 10 
                                                                                    تلفن های دفتر ریاست:

                                                                                             شماره مستقیم : 06632223400 
                                                                                              شماره دورنگار : 06632223400