كوچك يا بزرگ كردن بخش :.
1396/7/4 سه‌شنبه -
مدیر فرهنگی و دانشجویی:      سجاد عیدی پور
تحصیلات دانشگاهی:              کارشناسی
پست الکترونیک:         pnupol@yahoo.com
شماره پیامک :           50002060002099
شماره تماس:                 06632228314