گزارش تصویری
چهارشنبه 8 آذر 1396 تصاویر پذیرایی ازدانشجویان بمناسبت آغازامامت حضرت ولی عصر (عج) دردانشگاه پیام نور پلدختر مورخ 96/9/7
پذیرایی بمناسبت آغازامامت حضرت ولی عصر (عج) در پیام نور پلدختر   
1396/9/8 چهارشنبه
پذیرایی بمناسبت آغاز امامت حضرت ولیعصر ( عج) در پیام نور پلدختر   
1396/9/8 چهارشنبه
پذیرایی بمناسبت آغازامامت حضرت ولی عصر ( عج) در پیام نور پلدختر   
1396/9/8 چهارشنبه
پذیرایی بمناسبت آغاز امامت حضرت ولی عصر ( عج) در پیام نور پلدختر   
1396/9/8 چهارشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر