گزارش تصویری
شنبه 11 آذر 1396 تصاویر نمایشگاه عکس بمناسبت هفته ملی پیشگیری و مبارزه با ایدز در دانشگاه پیام نور پلدختر یازدهم آذر 96
تصویر نمایشگاه عکس بمناسبت هفته ملی مبارزه باایدز در دانشگاه پیام نورپلدختر   
1396/9/12 يكشنبه
تصویر نمایشگاه عکس بمناسبت هفته ملی پیشگیریو مبارزه با ایدز درپیام نور پلدختر   
1396/9/12 يكشنبه
تصویر نمایشگاه عکس بمناسبت هفته مبارزه باایدز درپیام نورپلدختر   
1396/9/12 يكشنبه
تصویر نمایشگاه عکس بمناسبت هفته ملی سلامت در دانشگاه پیام نور پلدختر   
1396/9/12 يكشنبه

تصویر   
1396/9/12 يكشنبه
تصویرنمایشگاه مبارزه باایدز در پیام  نور پلدختر   
1396/9/12 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر