اطلاعیه ها
چهارشنبه 8 آذر 1396 اطلاعیه در خصوص ارزشیابی اساتید در نیمسال اول 97-96                                                                                                          

احتراماٌ به اطلاع  میرساند دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه  در نظردارد کیفیت تدریس اساتید در نیمسال اول  سالتحصیلی 97-96 را از طریق نظر خواهی از دانشجویان در سیستم گلستان  ازتاریخ 96/9/4 لغایت 96/9/30  ارزیابی نماید . لذا شایسته  است دانشجویان محترم  با ورود به سیستم گلستان  فرمهای ارزشیابی اساتید را به دقت تکمیل نمایید .                        ارزشیابی -------> استاد------> ارزشیابی
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر