گزارش تصویری
يكشنبه 27 اسفند 1396 تصاویر روز درختکاری در دانشگاه پیام نور مرکز پلدختر اسفند 96
بمناسبت روز درختکاری سرپرست مرکز و کارکنان اقدام به غرس نهال در محوطه دانشگاه نمودند
تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه
تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه
تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه
تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه

تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه
تصویر درختکاری دردانشگاه پیام نور پلدختر اسفند 96   
1396/12/27 يكشنبه

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر